7. Otomotiv Proje Pazarı

7. GELENEKSEL OTOMOTİV AR-GE PROJE PAZARI

1 . Projenin Amacı: Proje pazarı yarışması; ihracatta katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim süreçlerine kazandırılması, yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni tasarımcılar yetiştirilmesinin teşvik edilmesi, endüstriyel tasarımcılığın geliştirilmesi, üniversite – sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve ülkemiz ihracatçıları tarafından özgün ürünlerin dünya pazarlarına sunulmasına katkı sağlaması amacıyla gerçekleştirilmektedir. Otomotiv sektörüne ait inovatif ve özgün projelerin sunulması ve bu projelerin sektör lideri kişiler, öğrenciler, akademisyenler, yatırımcılar ve girişimciler ile buluşması beklenmektedir.

2 . Ar-Ge Proje Pazarı Proje Katılımcıları:
Ar-Ge Proje Pazarına öğrenciler, akademisyenler, araştırmacılar, sektör profesyonelleri, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapanlar, sanayiciler, sektörle ilgili 18 yaşını tamamlamış herkes bireysel ve ekip katılımı sağlayabilir. Ekip katılımlarında bir kişi ekip lideri olarak bildirilmelidir.

3 . Proje başvurularında sayı sınırı olmamakla birlikte; Katılımcı, aynı projesi ile hem Tasarım Yarışması hem Proje Pazarına başvuramaz. Proje Pazarına katılım gösteren proje sahibi aynı projesi ile tasarım yarışmasına başvuru yaptığı takdirde, sonradan yaptığı başvuru geçersiz sayılır.

4.
Yarışmaya katılan projede özgünlük, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş olması, düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumunun tespiti ve bu tespitin Jüri Üyeleri'nin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir, ödül kazandıysa OİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.

5 . Başvurular online olarak internet üzerinden yapılacaktır. Ön eleme jüri değerlendirmesi sonucunda seçilecek projeler Ödül jürisine davet edilecek olup, değerlendirme sonrasında, sergilenecek proje sayısı en yüksek puan alanlar dikkate alınmak suretiyle jüri tarafından tespit edilecektir. Seçilen projelerin sahipleri, proje görsellerinin yüksek çözünürlüklü baskıya uygun formatta versiyonlarını ve gerekli görülebilecek diğer dokümanları yarışma sekretaryasına cd içerisinde teslim etmekle yükümlüdür.

6. Başvuru ve Proje:
Otomotiv sektörü ile ilgili projelerin amaç, kapsam, süre, bütçe, varsa özel şartları maksimum 500 kelime ile proje başvuru formuna yazılmalıdır. Bu özetleri etkinlik günü dağıtılmak üzere bir kitap olarak basılacaktır. Bu nedenle proje önerilerinizin en geç 02 Şubat 2018 günü mesai saati sonuna kadar www.otomotivprojepazari.com adresine upload edilmesi gerekmektedir.

7. Poster: Poster sunumları Birliğimizce (50 cm x 70 cm) ebatlarında dikey olarak bastırılıp etkinlik günü öncesinde fuaye alanına yerleştirilecektir. Projenin en fazla 4 adet sunum paftasında anlatılması gerekmektedir.

8. Proje Sözlü Sunum:
Posterler, iki gün boyunca etkinliğin gerçekleştirileceği yerdeki fuaye alanında kalacaktır. Posterleri ziyarete gelen ilgililere talepleri halinde kısa sunumlar yapılması mümkün olacaktır. Ayrıca Değerlendirme Kurulu tarafından sahnede sözlü sunum yapmaları uygun bulunan proje sahiplerinin, PowerPoint sunumlarını CD'ye kaydederek 14 Mart 2018 günü mesai saati bitimine kadar yarışma sekretaryasına göndermeleri gerekmektedir.

9. Katılım Masrafları: Sadece Ödül Jürisi tarafından başarılı bulunarak Proje Pazarına davet edilen proje önerileri sahiplerinin belgelendirmeleri kaydıyla katılım masrafları karşılanacaktır.
Ekip katılımlarında sadece bir kişinin belgelendirmesi kaydıyla katılım masrafları Birlik tarafından karşılanır. Ulaşım masraflarında; 200 TL'yi geçmemek kaydı ile ekonomi sınıfı uçak bileti (söz konusu meblağı aşan kısımlar proje sahibince karşılanır) tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası kapsam dâhilinde, taksi bedeli ile şahsi araç yakıt bedeli ödeme kapsamı dışındadır. Faturası ibraz edilmeyen giderler ödenmeyecektir.

10. Yarışmaya katılan tüm eserler, ödül töreni yapıldıktan sonra 15 (on beş) gün içinde bizzat yarışma başvurusunda bulunan ya da noter onaylı vekalet verdiği kişi tarafından geri alınmalıdır. OİB / Genel Sekreterlik / Jüri / Organizatör bu süre içinde geri alınmayan eserleri saklamakla yükümlü değildir ve bu süre içinde geri alınmayan eserlerin kaybolması durumunda sorumluluk kabul etmez.

11. Proje Değerlendirme Kurulu
, süresi içerisinde, başvuru koşullarına uygun projeleri değerlendirerek etkinliğe katılımına karar verir. 14 Mart 2018 günü mesai saati bitimine kadar tarafımıza ulaşmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12. Ödül Miktarları: Ödül miktarları ile ilgili ayrıntılı bilgi www.otomotivprojepazari.com sitesinden alınabilir. Ödüle ilişkin T.C. Kanunlarına göre vergi doğması halinde söz konusu vergi giderleri katılımcıya aittir.

Derece Proje Pazarı Ödüller
1. 50.000 TL
2. 30.000 TL
3. 20.000 TL
Mansiyon 10.000 TL
Mansiyon 10.000 TL
TOPLAM 120.000 TL

13. Anket, Değerlendirme: Etkinlik gününde projeleri sergilenen proje öneri sahiplerine verilen 7. Otomotiv Ar-Ge Proje Pazarı anket formlarının doldurulması ve etkinliğin yapıldığı il dışından gelen katılımcıların şehirlerarası yolculuk bedellerinin ödenebilmesi için de banka bilgileri de yer alacak şekilde ıslak imzalı bir dilekçe eşliğinde ulaşım belgeleri asıllarının etkinlik ajansına teslim edilmesi gerekmektedir. Faturaların ibrazıyla beraber havaleler banka hesaplarına gerçekleştirilecektir. Etkinliğin yapıldığı ilden etkinliğe katılacak olan proje sahiplerinin ulaşım ve konaklama masrafları ödenmeyecektir. Fatura asıllarını teslim etmeyenlerin ödemeleri yapılmayacak olup, ödemelerin yapılabilmesini teminen katılımcıların sisteme nüfus cüzdanı görselini yüklemeleri gerekmektedir.

14. Etkinliğin yapıldığı il dışından gelerek konaklama talebinde bulunan misafirlerimizin konaklama taleplerinin, ekli Başvuru Formunda belirtilmesi gerekmektedir. Konaklanacak olan yerler Birlik tarafından bütçe imkânları ve müsaitlik durumuna göre belirlenecektir. Misafirlerin Birlik tarafından belirtilen konaklama yerlerine olası itirazları değerlendirilmeyecektir.

15. Proje başvuruları www.otomotivprojepazari.com adresinden elektronik ortamda kabul edilecek olup, proje başvuruları için son tarih 02 Şubat 2018'dir. Sisteme istenilen bilgi ve belgelerin yüklenmesi gerekmektedir. İstenilen belgeler;
Proje Bilgileri (Proje açıklaması, amacı, özeti, görselleri… vb.)
Proje Adı
Proje Adı Kısaltması (rumuz)
T.C. Kimlik No
Telefon No
Adres
Üniversite/Fakülte/Bölüm Adı, (Ekip katılımlarında her bir kişi için doldurulması zorunludur. Ekip, ekip lideri ile birlikte maksimum 5 kişiden oluşabilir.)
Meslek adı
Nüfus cüzdanı (Sisteme yüklenmek zorundadır)
Ar-Ge Proje Pazarı ön başvuru formu (İmzalı hali)
Ar-Ge Proje Pazarı İmzalı Taahhütname
Son mezun olduğu kuruma ait diploma ya da halen öğrenci ise (Yüksek Lisans / Doktora) belgesi (Ekip ile katılım halinde ekip üyelerinin her birinin)
Yarışmaya başvuranlar bu belgenin yazıcı çıktısını alacak ve her bir sayfanın alt kısmının ekip üyesince / üyelerince imzalayarak sisteme yükleyeceklerdir.

16. Proje başvurusu sırasında, kullanıcı ve proje önerileri kayıtlarının güncelliğinden kullanıcının kendisi sorumludur. Kayıt bilgilerinin eksikliğinden veya farklılığından doğabilecek durumlarda, sorumluluk kullanıcıya aittir. OİB Projelerin yüklenmesi esnasında sistemde oluşabilecek aksaklıklardan dolayı sisteme yüklenemeyen projelerden sorumlu tutulamaz.
17. Elektronik ortamda proje başvurusu yapmak için öncelikle kullanıcı kayıtlarının gerçekleşmesi gerekmektedir. Üye kaydı yapılarak aktivasyon gerçekleştirildikten sonra e-posta adresi ve şifre ile giriş yapılarak proje yüklemesi yapılabilecektir.

18. Web sayfasında bildirilen başvuru son günü ve saatine kadar yüklenmeyen projeler değerlendirmeye alınmayacak olup, projelere ilişkin eksik yüklemelerden proje sahibi sorumludur.

19. Her bir proje elektronik ortam üzerinde puanlama yöntemi ile ön değerlendirmeye alınacak olup, ön değerlendirme sonrasında yapılacak Ödül Jürisi toplantısında hem sergilenmeye değer olanlar hem de ödül kazananlar belirlenecektir.

20. Puanlama kriterleri için ekte sunulan Ödül Jürisi değerlendirme formu dikkate alınacaktır.

21. Etkinliğe katılan proje önerilerinin özgün olmamasından doğacak yasal sorunlarda Uludağ İhracatçı Birlikleri, Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve çalışanları ile Jüri Üyeleri herhangi bir sorumluluk taşımaz. Tüm sorumluluk katılımcıya/gruba aittir.

22. Katılımcının proje pazarı kapsamında üçüncü şahıslarla yaptığı veya yapacağı anlaşmalardan, yüz yüze görüşmelerden kaynaklanan zarar ve ziyanlardan da 21. maddede sayılanlar sorumlu tutulamaz.

23. OİB herhangi bir aşamada yarışmayı iptal edebilir, bu halde yarışmacılar herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yarışmanın iptal edilmesinden dolayı 21. maddede sayılanlara herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

24. Katılımcılar, isim, fotoğraf ve eserlerinin tanıtım ve haber amaçlı olarak OİB tarafından kullanılabileceğini, sergilenebileceğini ve yayımlanabileceğini kabul ve taahhüt ederler.
25. Proje pazarına katılanlar, yukarıda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.
26. Proje pazarında yer alacak projeler hakkında (proje pazarı başvurusunda bulunulan, sergilenen vb. proje, eser) üçüncü şahıslar / ve / veya ekip üyeleri tarafından fikri ve sinai hak ihlali nedeniyle OİB / Genel Sekreterlik / Jüri / Organizatör aleyhine yöneltilebilecek sorular, iddialar, ihtarlar, açılabilecek kanuni ve hukuki süreçler ile davalar ve yasal takipler Proje Pazarı'na başvuruda bulunmuş kişi ve / veya ekip tarafından müştereken ve müteselsilen üstlenilecektir. Bu konuda Proje Pazarı'nı düzenleyen OİB / Genel Sekreterlik ve / veya Jüri / Organizatörün hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. İlgili sorular, iddialar, hukuki süreçler ve benzerleri yarışmaya başvuruda bulunmuş kişi ve / veya ekibe yönlendirilecektir. Bu hususta Proje Pazarı'nı düzenleyen OİB / Genel Sekreterlik ve / veya Jüri / Organizatöre 3. kişiler tarafından yöneltilen talepler nedeni ile doğması muhtemel / doğan tüm zararlar ilgili Proje Pazarı'na başvuruda bulunmuş kişi ve / veya ekip tarafından müştereken ve müteselsilen tazmin edilecektir.

Katılımcı(lar)

Tarih / / İmza(lar)

PROJE ÖNERİSİ DEĞERLENDİRME FORMU

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Referans Puan Puan
PROJE ÖNERİSİNİN AR-GE NİTELİĞİ, TEKNOLOJİK YÖNÜ, ÖZGÜN NİTELİĞİ VE İNOSVASYON YÖNÜ
(Uluslararası ve ulusal alanda yeni bir fikir midir?)
20/100
PROJE ÖNERİSİNİN GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA EKONOMİK KATKISI
(Ulusal/Uluslar arası Ölçeklenebilirlik- Bu ürün ticari olarak ulusal veya uluslararası alanda büyüyebilir mi?)
20/100
TİCARİLEŞMEYE YATKINLIK
(Desteklenirse ürün pazara çıkmaya ne kadar yakın?)
20/100
PROJE ÖNERİSİNİN SANAYİYE UYGULANABİLİRLİĞİ 20/100
PROJE ÖNERİSİNDE ZAMAN VE FİNANS PLANLAMASI 20/100
GENEL TOPLAM: 100/100
JÜRİ ÜYESİ ADI SOYADI:

 

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ

1. Daha önce düzenlenen Ar-Ge Proje Pazarı etkinliklerinde sunulan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Ar-Ge Proje Pazarı Katılımcılarının projelerine ilişkin olarak masrafları kendilerince karşılanmak suretiyle Proje Pazarı başvurusu öncesinde ve / veya proje pazarı başvurusu sonrasında herhangi bir aşamada Türk Patent Enstitüsü'ne patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, entegre devre topoğrafya, coğrafi işaret, telif vb. fikri ve sınai haklar başvurusunda bulunma ve tescil gerçekleştirme hakları vardır. Projelerin fikri ve mülkiyet haklarını korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların sorumluluğunda olup, OİB / Genel Sekreterlik / Jüri / Organizatörün herhangi bir sorumluluk / yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3. Proje Pazarı Başvurusu gerçekleştiren / gerçekleştirenler projelerine ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarında kendi adlarına tescil başvurusu ve tescil edilmesi halleri hariç ödül tutarı kendi hesaplarına geçene dek üçüncü şahıslara devir vb. ya da başkaca herhangi bir değişiklik yapmamayı kabul ve taahhüt eder. Yarışmaya yalnızca tescilli tasarımlar katılabilir, yarışma başvurusu esnasında eserin tescil belgesi de sisteme yüklenecektir ve aslı kargo ile OİB'e iletilecektir.

4. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Proje Pazarı Başvurusu gerçekleştirilen, projeyi yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz ve ücretsiz olarak sahip olacaktır. Bu nedenle; Proje Pazarı Başvurusunu gerçekleştiren / gerçekleştirenlerin, projelerinin fikri ve sınai haklarını üçüncü bir şahsa vermeleri halinde ilgili sözleşmelerde OİB'in işbu maddede yer alan haklarına yer vermeleri ve ayrıca fikri mülkiyet hakkındaki değişikliği derhal OİB'e bildirmeleri zorunludur. Aksi halde oluşabilecek zararlar proje başvurusunun gerçekleştiren / gerçekleştirenlere rücu edilir.

5. OPP'na katılan bütün proje ve tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için satın almak isteyenlerin tasarım hakkı sahibinin iznini almaları gereklidir. OPP'nı düzenleyen ve finanse eden Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği üyeleri, istemeleri halinde uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle, OİB'nin, ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklandığı 22-23 Mart 2018 tarihten itibaren 6 ay süreli "Öncelik" hakkı vardır. Bu öncelik hakkının ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin her türlü hususların kullanılması ve uygulanması OİB Üyesi Firmalar ile proje sahipleri arasında doğrudan ilgili mevzuata göre gerçekleştirilecek olup, OİB / Genel Sekreterlik / Jüri / Organizatör bu hususta bir sorumluluk kabul etmez.

6. Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya buluşu yapan olarak adlarının belirtilmesini lisans veya devir alanlardan istemek haklarını yarışmacılar ilgili mevzuata göre kendileri takip edecektir. 7. OİB, OPP'na katılan projelerden uygun gördüklerinin sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini ücretsiz olarak üretebilir ve bu modelleri tasarım veya buluş sahibi adına geçici ya da sürekli ücretsiz olarak sergileyebilir. Bu halde yarışmaya katılanlar, seçilen eserin OİB'ne ticarileştirilmeden ve tasarım ve buluş sahibinin diğer tasarruf yetkisini ortadan kaldırmadan, süresiz olarak tam kullanım hakkını ücretsiz verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için OİB'e ücretsiz tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.

8. OİB, OPP'na katılan proje ve tasarımları; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, OİB'yi temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde ücretsiz olarak kullanılıp ücretsiz olarak çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcılar herhangi bir telif hakkı ya da başkaca ücret talep edemeyecektir. Hangi proje ve tasarımların bu çalışmalarda yer alacağı ya da yer almayacağı OİB'in takdirindedir.

9. OPP'na katılan proje ve tasarımların özgün olmaması, daha önce piyasaya sunulmuş veya benzer yarışmaya katılmış olmasından doğacak yasal sorumluluklar, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğini bağlamaz. Tüm sorumluluk katılımcıya aittir. Bu gibi durumlarda, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır.

10.
OPP'nda ödül alan katılımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili katılımcıya aittir.

11.
Ödül Kurulu, OPP'nın yararlılığı açısından gerekli gördüğünde, kazananların sayısını sunumların kalitesi ve miktarına göre değiştirme hakkına sahiptir.

12.
Proje Pazarı için başarılı bulunan projeler ödül töreninde açıklanacak, ödüllere ilişkin ödemeler evraklarını eksiksiz ve tam olarak göndermiş proje sahiplerinin hesabına ödül töreninden itibaren 1 (bir) ay içinde yatırılacaktır. Yarışma katılımcılarından özgün ve yenilikçi projelerin geliştirilmesi beklenmektedir. Ödüle layık proje bulunmaması halinde ödül kademelerinden herhangi biri veya hepsi boş bırakılabilir. Yarışmacılar, gönderecekleri projeler için işbu şartnamede belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret talep edemez (tasarımları ödül alsın ya da almasın), yaptıkları başvurunun ardından Birlik onayı olmadan yarışmadan çekilemezler. Ödüle ilişkin vergilerden OİB sorumlu değildir, vergiler ödüle hak kazananlar tarafından müştereken ve müteselsilen karşılanır.

13.
Bu OPP'na katılanlar, yukarıda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

14.
İş bu metinden kaynaklanan veya metin ile ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir. Tahkim yeri İstanbul / Türkiye'dir. Tahkim dili Türkçedir. Uyuşmazlığın esasına Türk hukuku uygulanır.

15. DİĞER HUSUSLAR:
15.1. OİB gerekli olabilecek diğer belge ve bilgileri isteyebilecektir.
15.2. OPP Yazım Kılavuzu ve katılım şartlarına uygun olmayan proje ve tasarımlar ödül kurul değerlendirmesine sunulmayacaktır.
15.3. OİB gerekli görünen hallerde katılımcılardan başvuru sırasında verilen belgelerin asıllarını isteyebilecek, katılım koşullarına uymayan başvuruları reddedebilecektir.
15.4. OİB, aksi yazılı olarak talep edilmediği takdirde katılımcılara ait bilgi ve resimleri projeyle birlikte duyurabilecek ve yayınlayabilecektir.
15.5. OİB ve / veya Jüri, kesinleşmiş yargı kararlarına dayanmayan iddiaları dikkate almak zorunda değildir.
Proje Pazarı Katılımcısı/Katılımcıları
Ad Soyad:
İmza:
Tarih:

 

İletişim

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Proje Uygulama Şubesi
Alper KAYA
0224-219 1000 (Dahili 1602)
kayaa@uib.org.tr
Belge Gönderim Adresi

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Proje Uygulama Şubesi
Organize Sanayi Bölgesi 2.Gelişim Sahası
Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer/BURSA

SOSYAL MEDYA

Bizi takip edin.
Yukarı